Warunki czarteru bez załogi

1. Płatność

Klient zobowiązany jest do niezwłocznej wpłaty 50% całkowitej kwoty, przedstwionej w szacunkowym wyliczeniu kosztów. Saldo należy wpłacić do 4 (czterech) tygodni przed uzgodnioną data czarteru. Płatności dokonać można w gotówce (KN), przez bank lub za pomoca karty kredytowej. Klient zobowiązany jest do przedstawienia dostawcy listy załogi, kopii licencji skipera i certyfikatu VHF 4 (cztery) tygodnie przed wyczarterowaniem.

2. Cena usługi noclegowej na statku

Cena przedstawiona w cenniku obejmuje usługe zakwaterowania gości na statku. Cena ta nie obejmuje kosztów paliwa. Statek zostaje przekazany klientowi z pełnym zbiornikiem paliwa i wody, czysty i w pełni sprawny, i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony.

3. Odebranie statku

Usługodawca zobowiązany jest do sprawnego świadczenia usług noclegowych na statku w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli dostawca usług, niezależnie od przyczyny, nie jest w stanie udostepnic statku klientowi w wyznaczonym miejscu i czasie, klient może zażądać zwrotu zapłaconej kwoty za dni, w których nie korzystał z usług noclegowych. Jeżeli usługodawca nie był w stanie zapewnić usługi zakwaterowania lub udostępnić statek w wyznaczonym miejscu 24 godziny po terminie, lub dostarczyć podobny lub lepszy statek, klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub zażądania kwoty bedacej równowartościa dziennej ceny zakwaterowania w odniesieniu do liczby dni, w których statek nie był dostępny. Wszystkie inne prawa do odszkodowania są wykluczone. Podczas odebrania statku klient jest zobowiązany potwierdzić, że statek jest w pełni sprawny i wyposarzony jest w sprzęt wymieniony na liście. Potencjalne skargi muszą być złożone przed rozpoczęciem podróży, a w przypadku jakichś braków nie zauważonych przy odbiorze statku, klient nie ma prawa do niższej ceny. Klient jest zobowiązany do zwrotu statku w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonym czasie. Jeśli statek był zwrócone później lub w innym miejscu, klient musi zapłacić sumę równą cenie dziennej usługi zakwaterowania za pierwsze trzy godziny opóźnienia, a za opóźnienie większej niż trzy godziny pobierana jest opłata w wysokości trzykrotności dziennej ceny usługi zakwaterowania, plus dodatkowe koszty ponoszone przez operatora z powodu późnego powrotu statku. Późniejszy powrót może być uzasadniony jedynie siłami niezależnymi od klienta, o których klient musi natychmiast poinformować usługodawcę.

4. Ubezpieczenie

Statek jest ubezpieczony za szkody osób trzecich (obowiązkowe ubezpieczenie). W pełni kompleksowe ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody z franczyzy 1.000 do 2.000 euro (w zależności od ubezpieczenia i wartości statku). Po odebraniu statku, klient powinien złożyć depozyt w wysokości od 1,000 do 2,000 euro, płatne gotówką lub kartą kredytową. Kaucja zostanie zwrócona w całości, jeżeli statek wróci nieuszkodzony i czysty, w ustalonym czasie. Kaucje należy wpłacić także wtedy, gdy wraz te statkiem wynajety zostaje kapitan. Szkody objęte polisą ubezpieczeniową, ale nie zgłaszane natychmiast do ubezpieczyciela, nie będzie uznana, zgodnie z warunkami ubezpieczenia. W takim przypadku klient jest osobiście odpowiedzialny za pełną kwotę poniesionych kosztów, ze względu na brak powiadomienia lub późniejszego zgłoszenia szkody. Uszkodzenie żagla nie podlega ubezpieczeniu i koszty te powinny być pokryte przez klienta, chyba że szkoda jest wynikiem złamania masztu.

5. Odpowiedzialność klienta

Jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony klienta, co do których dostawca usług jest odpowiedzialny wobec osób trzecich, a które oznaczaja odpowiedzialność materialna lub karna ze strony usługodawcy, muszą być wyrównane przez klienta jako wynik własnego zaniedbania. Klient jest w szczególności odpowiedzialny, gdy statek został zajęty przez organy państwowe lub rządowe w wyniku nielegalnych działań. W przypadku uszkodzenia lub awarii, klient zobowiązany jest zapisać sekwencję zdarzeń i potwierdzić ja u kapitana portu, lekarza lub innego właściwego organu. Musi on również niezwłocznie poinformować o tym usługodawcę. Ponadto, klient zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia do właściwych władz i operatora, gdy statek jest niezdolny do wypłynięcia, jeśli statek został od niego odebrany lub skradziony, lub w wypadku zakazów żeglowania nałożonych przez organy państwow lub strone trzecia. Koszty wynikające z utraty lub uszkodzenia części statku lub urządzeń są ponoszone przez klienta i są potrącane przez usługodawcę z kaucji. Klient zobowiązany jest codziennie sprawdzać poziom oleju silnikowego. Uszkodzenia spowodowane brakiem oleju silnikowego lub wody nie sa objete ubezpieczeniem, a będa one skierowane osobiście do klienta. Uszkodzenie podwodnych części statku, wymagające badania, będą również pokrywane przez klienta. Uszkodzenie silnika zaburtowego nie jest ubezpieczone, i za wszelkie uszkodzenia, spowodowane nieostrożnościa klienta, kosztami zostanie obciążony klient.

6. Zobowiazania klienta

Klient zobowiązany jest do płynięcia po chorwackich wodach terytorialnych, a wszelkie odstępstwa wymagają specjalnej pisemnej zgody. Klient obiecuje nie wynajmować lub wypożyczyć statku innej osobie, nie brać udziału w regatach i nie używać statku do celów komercyjnych lub zawodowego rybołówstwa. W nocy klient zobowiązuje się płynąć tylko w bezpiecznych warunkach pogodowych oraz przestrzegać innych zwyczajów i przepisów. Klient zobowiązuje się do prowadzenia dziennika okrętowego w określony sposób i do obsługi statku, jego wyposażenia i sprzętów z rozwaga. Klient musi zgłosić posiadanie ważnego zezwolenia na obsługe statku przez siebie lub jednego z członków załogi.

7. Prawa i obowiazki Service dostawcy usług

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy do 15 dni przed rozpoczęciem okresu czarteru. W takim przypadku dostawca usług zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty zapłaconej przez klienta za czarter.

8. Anulownie

Jeżeli klient nie jest w stanie odebrać usługi zakwaterowania na statku z jakiegokolwiek powodu, ma on możliwość znalezienia innej osoby do przejęcia jego prawa i obowiązków, otrzymawszy uprzednio zgode usługodawcy. Jeśli nie można znaleźć takiej osoby, dostawca usług powinien zachować:

• 10% całkowitej kwoty za anulowanie po potwierdzeniu rezerwacji (nie podlega zwrotowi)

• 30% ceny usługi zakwaterowania, dla rezerwacji anulowanej do dwóch miesięcy przed rozpoczęciem okresu zakwaterowania,

• 50% ceny usługi zakwaterowania, dla rezerwacji anulowanej do jednego miesięca przed rozpoczęciem okresu zakwaterowania,

• 100% ceny usługi zakwaterowania za anulowanie rezerwacji otrzymane w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia okresu noclegu

9. Roszczenia

The service provider will only take into consideration claims submitted in writing when returning the vessel, signed in person by the representatives of the services provider and the client. Usługodawca będzie brać pod uwagę tylko wnioski złożone na piśmie podpisane osobiście przez przedstawiciela dostawcy usługi i klienta, po powrocie statku.

10. Kompetencje

W przypadku braku porozumienia lub sporu, najpierw poszukiwane będą pokojowe rozwiazania. Jeśli nie jest to możliwe, sprawa zajmie sie właściwy sąd w Splicie.